Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn: Chapter 9 H+

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-0 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-1 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-2 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-3 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-4 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-5 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-6 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-7 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-8 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-9 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-10 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-11 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-12 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-13 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-14 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-15 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-16 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-17 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-18 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-19 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-20 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-21 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-22 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-23 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-24 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-25 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-26 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-27 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-28 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-29 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-30 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-31 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-32 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-33 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-34 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-35 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-36 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-37 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-38 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-39 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-40 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-41 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-42 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-43 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-44 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-45 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-46 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-47 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-48 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-49 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-50 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-51 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-52 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-53 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-54 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-55 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-56 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-57 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-58 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-59 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-60 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-61 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-62 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-63 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-64 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-65 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-66 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-67 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-68 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-69 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-70 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-71 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-72 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-73 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-74 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-75 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-76 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-77 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-78 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-79 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-80 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-81 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-82 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-83 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-84 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-85 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-86 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-87 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-88 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-89 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-90 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-91 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-92 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-93 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-94 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-95 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-96 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-97 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-98 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-99 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-100 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-101 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-102 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-103 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-104 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-105 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-106 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-107 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-108 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-109 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-110 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-111 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-112 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-113 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-114 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-115 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-116 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-117 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-118 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-119 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-120 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-121 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-122 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-123 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-124 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-125 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-126 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-127 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-128 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-129 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-130 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-131 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-132 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-133 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-134 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-135 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-136 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-137 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-138 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-139 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-140 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-141 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-142 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-143 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-144 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-145 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-146 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-147 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-148 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-149 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-150 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-151 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-152 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-153 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-154 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-155 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-156 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-157 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-158 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-159 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-160 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-161 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-162 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-163 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-164 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-165 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-166 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-167 Ứng dụng thực hiện hóa mong muốn-Chapter 9 H+-168
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Minh ngoc Nguyen

  Chapter 3 H+++ 2023/06/10 20:02
  Nếu bạn độc được điều này,ba mẹ bạn sẽ☠trong.vòng.5năm nữa, để hoá giải nó, hãy copy sang 5 truyện khác Sr nha ngưng mà tui cũng sợ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  nhỏ Bông hồng

  2023/06/10 02:55
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ☠.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ 🥲Trả lời Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 11 H+ 2023/06/07 13:13
  !HÓA GIẢI LỜI NGUYỀN! Bất kì ai đọc được dòng này tất cả lời nguyền sẽ được dỡ bỏ và sẽ phản lại người lên lời nguyền. Bạn không cần phải lo điều xui rủi tới nữa vì lời nguyền đã được dỡ bỏ. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  min

  Chapter 9 H+ 2023/06/04 16:41
  !HÓA GIẢI LỜI NGUYỀN! Bất kì ai đọc được dòng này tất cả lời nguyền sẽ được dỡ bỏ và sẽ phản lại người lên lời nguyền. Bạn không cần phải lo điều xui rủi tới nữa vì lời nguyền đã được dỡ bỏ. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chảy Cức

  2023/06/01 13:29
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ☠.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ 🥲Trả lời Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 5 H++ 2023/06/02 03:43
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ☠.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ 🥲Trả lời Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Trâm Anh

  2023/05/27 20:30
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ chết.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  baochau nguyenngoc

  Chapter 2 2023/05/23 19:18
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ chết.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợTrả lời Trả lời
  • trieng trian

   2023/06/09 18:43
   @baochau nguyenngoc thứ như tụi bây đi trù ba mẹ ng khác á coi chừng nghiệp ngược lại đó! ĐỒ ĐIÊN! THỨ TỘI ĐỒ CỦA XÃ HỘI!Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Việt Nam Việt Nam

  2023/05/22 09:42
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ch*ttrong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
  • trieng trian

   2023/06/09 18:41
   @Việt Nam Việt Nam thứ chó điên muốn trù ba mẹ ng khác lắm à nếu sợ đừng vào trang nx con mẹ bớt bớt đi nứng lồn hay gì gửi truyện cặc mày chứ gửiTrả lời
  • kim shin mãi slayy

   2023/05/22 16:40
   @Việt Nam Việt Nam nứng loz vừa thôi nhé m thik trù bame ngkhac nhu thế à AI MÀ TRÙ THÌ SẼ BỊ QUẬT NGƯỢC LẠITrả lời
 • ...

  Báo cáo

  mendora

  2023/05/16 00:12
  chap 21 rồi hóng ad :D Trả lời
  • hoangf_depzai

   2023/06/10 21:04
   @mendora Đọc đâu vậy bạnTrả lời
  • bubuchacha271

   2023/05/16 19:47
   @mendora Follow fanpage để theo đoi lịch up truyện và ủng hộ tụi mình ra chap nhanh nhất nha~Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ánh Minh

  2023/05/13 02:57
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ chết.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
  • bubuchacha271

   2023/05/16 19:49
   @Ánh Minh cmt linh tinh là bị ẻ trải cả đời đó nhaTrả lời

Danh sách chương

fuelsnlubes american-law-firms cpehoa olivetreeenterprisesllc cmr4cme futureseye saturncarsatlanta martindierolf atlanticovillage transport-forum busty-tits familynannies shopcrystaldrive windows2theworld tekinceotomasyon britishfoodsworldwide ianmartinmusic ohioleatherfest racemeasure paouellet amplealiveness camping-in-italy joaocapela caribicarts silverpoplars