Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Tất cả phản diện đều là đồ ngốc: Chapter 28 <Ngang raw>

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-0 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-1 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-2 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-3 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-4 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-5 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-6 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-7 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-8 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-9 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-10 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-11 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-12 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-13 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-14 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-15 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-16 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-17 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-18 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-19 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-20 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-21 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-22 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-23 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-24 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-25 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-26 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-27 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-28 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-29 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-30 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-31 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-32 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-33 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-34 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-35 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-36 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-37 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-38 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-39 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-40 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-41 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-42 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-43 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-44 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-45 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-46 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-47 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-48 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-49 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-50 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-51 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-52 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-53 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-54 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-55 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-56 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-57 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-58 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-59 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-60 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-61 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-62 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-63 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-64 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-65 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-66 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-67 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-68 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-69 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-70 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-71 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-72 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-73 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-74 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-75 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-76 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-77 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-78 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-79 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-80 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-81 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-82 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-83 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-84 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-85 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-86 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-87 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-88 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-89 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-90 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-91 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-92 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-93 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-94 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-95 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-96 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-97 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-98 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-99 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-100 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-101 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-102 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-103 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-104 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-105 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-106 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-107 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-108 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-109 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-110 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-111 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-112 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-113 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-114 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-115 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-116 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-117 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-118 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-119 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-120 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-121 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-122 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-123 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-124 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-125 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-126 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-127 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-128 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-129 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-130 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-131 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-132 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-133 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-134 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-135 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-136 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-137 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-138 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-139 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-140 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-141 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-142 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-143 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-144 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-145 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-146 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-147 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-148 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-149 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-150 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-151 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-152 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-153 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-154 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-155 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-156 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-157 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-158 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-159 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-160 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-161 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-162 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-163 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-164 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-165 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-166 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-167 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-168 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-169 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-170 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-171 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-172 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-173 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-174 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-175 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-176 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-177 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-178 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-179 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-180 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-181 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-182 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-183 Tất cả phản diện đều là đồ ngốc-Chapter 28 <Ngang raw>-184
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  ly Nguyễn

  Chapter 24 2022/11/03 01:22
  tôi nghĩ ổng cặp nhiều người là để bảo vệ bé đó. Kiểu ổng kiểu nhiều người nhắm tới á sợ thấy bé r nhắm tới bé làm điểm yếu của ổng. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ga Cha

  Chapter 28 <Ngang raw> 2022/11/02 13:16
  tương đai bot có vẻ khá là mù mịt đây.... Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 26 2022/10/17 21:39
  nịnh là giỏi=))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Titanus Kufisshu

  Chapter 25 2022/10/01 00:38
  thế này đi, hiện tại anh không còn quan thệ với bé bot nữachính là đã chia tay rồi, vậy nên anh mau đứng sang một bên điđể tui đi dắt tay bé bot đi tới nửa đời còn lại Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Yeon Woo

  Chapter 25 2022/09/27 19:51
  mọi  người ơi, mọi người nhầm rồi, anh tóc dàng khè đó không phải Top9 nha....mà Top9 là mình nha mọi người >:V Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Author .267

  Chapter 24 2022/09/24 03:16
  ai guo chứ clm tôi thấy top như cái tạp hóa red flash di động vậy Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  anieee

  Chapter 21 2022/09/15 09:25
  ai gout chứ t chê nha =)). nói yêu bot mà cặp kè đứa khác hoài bảo sao ẻm ko bỏ chạy, ở lạo để hảy vào dao găm ha gì :))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hoàng Thư

  Chapter 23 2022/09/06 01:11
  ai chê top chứ gou t má đỉnh quá Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 23 2022/09/05 15:40
  truyện cũng hay á vào từ đầu cũng cuốn người đọc chờ ra chapter mới thôi=)) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Etlitrandom ThỏĐen

  Chapter 23 2022/09/05 12:17
  tức á, sao bị nó gắn quài vậy anh Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  2022/09/04 21:39
  Khổ thân con tui chạy đi đâu vẫn không thoát đc :))(( Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Yeon Woo

  Chapter 22 2022/09/01 08:59
  trời truyện hay vãi >:)) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hôk pé ơi

  2022/08/22 21:02
  đọc tới chap 22 cứ thấy top tồi tồi kỉu j ý :(((((((( Trả lời
  • Khánh Phi

   2022/08/23 09:41
   @Hôk pé ơi hôk tồi thì sao phải chia tay, là tui cx khum lỡ 🙂Trả lời
  • Bùi Thu An

   2022/08/22 22:38
   @Hôk pé ơi tui mong tg cho ngc top như trăm chap cho đãTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 21 2022/08/14 09:40
  xin chỗ mua áo, để mua cho mấy đứa bạn =)))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 21 2022/08/13 21:08
  bộ này hay nè Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 21 2022/08/13 08:09
  dm cái ao phít mặc còn fèn hơn cả jyphèn là nnao tr Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Albert Louis

  Chapter 3 2022/08/12 21:37
  cảm ơn nhà dịch rất nhiều ❤️❤️❤️❤️❤ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 21 2022/08/12 21:04
  hay quá trời quá đất Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Nhỏ Nấm

  Chapter 21 2022/08/12 20:40
  Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  diện Vô

  Chapter 20 (Ngang raw) 2022/07/31 22:33
  aaaaa, cuốn quá!!!!! Trả lời
 • 1
 • 2

Danh sách chương

fuelsnlubes american-law-firms cpehoa olivetreeenterprisesllc cmr4cme futureseye saturncarsatlanta martindierolf atlanticovillage transport-forum busty-tits familynannies shopcrystaldrive windows2theworld tekinceotomasyon britishfoodsworldwide ianmartinmusic ohioleatherfest racemeasure paouellet amplealiveness camping-in-italy joaocapela caribicarts silverpoplars