Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Khi đôi chân thôi bước: Chapter 91

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-0 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-1 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-2 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-3 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-4 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-5 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-6 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-7 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-8 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-9 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-10 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-11 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-12 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-13 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-14 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-15 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-16 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-17 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-18 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-19 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-20 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-21 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-22 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-23 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-24 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-25 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-26 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-27 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-28 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-29 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-30 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-31 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-32 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-33 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-34 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-35 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-36 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-37 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-38 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-39 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-40 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-41 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-42 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-43 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-44 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-45 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-46 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-47 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-48 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-49 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-50 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-51 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-52 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-53 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-54 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-55 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-56 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-57 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-58 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-59 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-60 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-61 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-62 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-63 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-64 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-65 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-66 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-67 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-68 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-69 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-70 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-71 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-72 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-73 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-74 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-75 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-76 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-77 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-78 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-79 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-80 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-81 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-82 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-83 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-84 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-85 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-86 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-87 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-88 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-89 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-90 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-91 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-92 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-93 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-94 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-95 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-96 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-97 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-98 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-99 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-100 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-101 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-102 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-103 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-104 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-105 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-106 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-107 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-108 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-109 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-110 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-111 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-112 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-113
Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-114 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-115 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-116 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-117 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-118 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-119 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-120 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-121 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-122 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-123 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-124 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-125 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-126 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-127 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-128 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-129 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-130 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-131 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-132 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-133 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-134 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-135 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-136 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-137 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-138 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-139 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-140 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-141 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-142 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-143 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-144 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-145 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-146 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-147 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-148 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-149 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-150 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-151 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-152 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-153 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-154 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-155 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-156 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-157 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-158 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-159 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-160 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-161 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-162 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-163 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-164 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-165 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-166 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-167 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-168 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-169 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-170 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-171 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-172 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-173 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-174 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-175 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-176 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-177 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-178 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-179 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-180 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-181 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-182 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-183 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-184 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-185 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-186 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-187 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-188 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-189 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-190 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-191 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-192 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-193 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-194 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-195 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-196 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-197 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-198 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-199 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-200 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-201 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-202 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-203 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-204 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-205 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-206 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-207 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-208 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-209 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-210 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-211 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-212 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-213 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-214 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-215 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-216 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-217 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-218 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-219 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-220 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-221 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-222 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-223 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-224 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-225 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-226 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 91-227
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Mang Xiao ra đây

  Chapter 94 <Ngang raw> 2023/03/20 22:29
  Đm khi nào mới yên bình v Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Không tên Không họ

  Chapter 93 2023/03/18 10:20
  chắc mn ở đây khá tỉnh táo, còn trong truyện hay ngoài đời có nhiều người gặp biến cố xong tâm lí dễ có vấn đề nên lệch lạc lắm, như top8 là một điển hình. mỗi người có cơ chế khác nhau nên không phải cùng 1 trường hợp thì sẽ có cách tiếp nhận giống nhau được cho nên top8 sinh ra tâm lí bệnh hoạn đó do quá khứ thì cũng là tác giả viết hoàn cảnh thôi, một vấn đề thực tế ngoài đời thì có cả các nhóm người làm việc với những tội phạm để tìm hiểu nguồn gốc họ suy nghĩ lệch lạc và gây tội lỗi. đương nhiên không phủ nhận top8 sai được. có điều top9 cũng không thua kém gì, trừ việc ổng không bị tưng tưng như top8 nhưng cả 2 đều là xã hội đen, đánh đấm chém giết đủ thứ người mà mong cuối cùng he bên bot9 nghe nó xa vời quá. chỉ là từ lúc top9 nói bot9 là cái toilet đòi đi ti.ểu vào, dù chưa làm thật, nhưng mà từ lúc ổng nói câu đó thì thôi t chả theo phe ai nữa hết. cùng lắm thì top8 nét tác giả vẽ hợp gu t hơn top9, với cả t hay đọc mấy bộ top bị tâm lí méo mó nên thích khai thác mấy nhân vật này hơn, còn top9 thì hong hợp gu lắm 😶 Trả lời
  • hơnaino

   2023/03/18 13:01
   @Không tên Không họai chả bt tâm lí đòi hiểu cho nó nó chug cx là do no đẹp nên đc bênh h m đọc bộ ko lí do xem m bênh cái thk bệnh họa quá khứ ko ttoots nỏi ko đẹp nhg nết như bùi ô nói z ai chả tự vảTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Nguyễn Linh

  Chapter 88 2023/03/16 17:55
  chương 87, 88 choáy quá hu hu Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Thoa Đinh

  Chapter 93 2023/03/14 20:35
  khi bị ns là đại diện như đang muốn ebe mãi mãi ko khỏi chân để dựa dẫm vào đại diện thì ebe thấy hài lòng và muốn dựa dẫm vào đại diện. Nhg đại diện lại ns muốn chữa chân cho ebe sẽ khiến ebe cảm thấy bị bỏ rơi cho xem😭😭 Trả lời
  • bủh

   2023/03/21 21:05
   nghe bà nói mới để ý nha😢Trả lời
   • Oanh Tran

    2023/03/28 06:26
    @bủhcho mik hỏi nhập số bao nhiêu để vô đọc ạkTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  nuri As

  Chapter 92 2023/03/13 06:14
  đừng ai chửi min hyuk ò tui ai tui cũng thương hết ó😋 Trả lời
  • Thị Thu Thuỷ Trần

   2023/03/14 17:28
   @nuri As kệ bạn chứ mik chê :)) thương 1 chê 10, k phải vì nó xấu mà nó dám dành bé với giám đốc của t d=(^o^)=bTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ivy

  Chapter 56 2023/03/13 00:55
  thương bé bot thật sự Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Katie

  Chapter 92 2023/03/09 16:45
  sắp dduj thì hếc tứk gkiaaaaaaaaaa 😾💅🏻 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 92 2023/03/08 21:48
  ủa nhà dịch drop bộ này ạ???😭 Trả lời
  • Jack Kim

   2023/03/08 23:24
   @ do tác giả gặp sự cố gì đấy về hoàn cảnh, chứ có phải do nhà dịch đâu cậuTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Người Ngoài Hành Tinh

  Chapter 89 2023/02/15 23:35
  😡 Đại Diện xiên thg min húc 1 phát đi ạ .Láo vc . Dám túm cổ áo ư Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Người Ngoài Hành Tinh

  Chapter 91 2023/02/15 23:18
  dm thg min húc :))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 64 2023/01/24 23:14
  thấy thương Min Hyuk quá Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Binn Biin

  Chapter 91 2023/02/13 11:05
  chê top8 🙃 Trả lời
  • Sói Cô Độc

   2023/02/13 13:17
   @Binn Biin tôi thấy m.n nói ông ý tởm nhưng tôi đọc vẫn ko hiểu ông ý tởm chỗ nào zTrả lời
   • Sadako

    2023/03/08 19:58
    @Sói Cô Độc :)) m thấy bn nên đợi hết truyện thì từng vấn đề nó rõ. còn sai thì m thấy cả top9 hay top8 đều sai vs bot nhưng bot kết ông top9 quá r, mà mn thíc top9 quá nên chắc cho qua hay nghĩ lỗi ko đáng hay gì nên chẳng nói tới nữa. tg cũng theo hướng đó luôn. mấy cmt rep lịch sự thì hãy xem. còn rep cmt mà lôi phụ khoa hay sân si thù hằn gì đó vào thì kệ họ. cái đó mới tởm. chả cần xem đâuTrả lời
   • Người Ngoài Hành Tinh

    2023/02/15 23:25
    @Sói Cô Độc :))) Bây giờ vd bạn có 1 thằng nhỏ tuổi hơn , bạn coi nó như 1 ng em trai thân thiết của mình . Bỗng 1 ngày nó đè bạn ra cuonghiep thì bạn có thấy tởm ko . Bot luôn coi Top8 như 1 ng em trai , nhưng thg top8 ko biết điều còn rape và sàm sỡ Bot . cái lần mà Bot bị bọn xã hội đen đánh thừa sống thiếu chết , nó cứu nhưng nó ko đem Bot đi bệnh viện mà đem về nhà rồi đè Bot ra cuonghiep . Hôm sau nó ko đợi vết thương Bot lành hẳn , mà dụ Bot đi trốn trong khi chân Bot và vết thương còn chưa lành . Vì nó biết Bot mất trí nên định dụ Bot trốn khỏi Top9 và cướp Bot khỏi Top9 . Tởm nữa ở 1 chỗ là fan cuồng của thg Top8 này . Cno bênh vì đẹp trai , còn đổ tội ngược lại cho nạn nhân là Bot là Bot quyến rũ nó trong khi Bot đang ko tỉnh táo . Nó tởm 1 thì bọn bênh nó tởm 10Trả lời
    • Tony Walker

     2023/02/16 12:55
     @Người Ngoài Hành Tinh Có vụ đổ tội ngược lun hả bác, thế thì tụi bênh vực đó tởm gấp 10 rTrả lời
   • 27. Nhi Linh

    2023/02/13 13:32
    @Sói Cô Độc lục lại mấy chương trước sẽ thấy nó đã từng rap*e bot một lần rồi. và thg chả đầu thì nghĩ yêu bot nhưng nó đấu tranh cái kiểu lạ l. đã vậy xuyên suốt mạch truyện nó đụ tùm lum tà la người mà nhiều lúc còn đánh đập bạn tình của mình. thế đã đủ tởm chưa. ngoài cái đẹp trai ra thật sự chẳng chấm nổi thg cha này điểm gì luônTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Woo Wi

  Chapter 91 2023/02/12 19:57
  nhìn bệnh vl dell ưa nỗi thk n 😶 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Thoa Đinh

  Chapter 91 2023/02/11 08:05
  trc còn thấy top8 cũng đk vì đz bảo vệ bot, nhg h thấy nó cứ giả bộ ngây thơ r bệnh hoạn kiểu j ấy Trả lời
  • iloveminhuyk

   2023/02/11 18:44
   @Thoa Đinh thì top8 bệnh hoạn thật mà =))) nhma vẫn đẹp trai ghêTrả lời
   • Sói Cô Độc

    2023/02/13 13:19
    @xl cho câu hỏi này nhưng t đọc truyện vẫn ko hiểu ông ý tởm chỗ nào , có thể giải thích cho t đc ko ạTrả lời
    • Thoa Đinh

     2023/02/16 08:21
     @Sói Cô Độc con cu lm mù con mắt b r thì b có đọc rõ truyện đâu mà hiểu đk ạTrả lời
    • Người Ngoài Hành Tinh

     2023/02/15 23:33
     @Sói Cô Độc xin lỗi thì hơi mất lịch sự :))) Tại t rất ức chế mấy đứa " đọc truyện nhưng vẫn không hiểu.... chỗ nào"Trả lời
    • Người Ngoài Hành Tinh

     2023/02/15 23:15
     @Sói Cô Độc à thế à . Thế đọc làm đéo gì nữa , đọc mà ko nhớ nvat nó như thế nào thì đọc làm gì . Thằng đấy là hiepdam Bot trong khi nó biết thừa Bot yêu Top đấy , nó còn sàm sỡ Bot . Trong truyện thôi cũng thấy tởm . Nó cuonghiep Bot lúc Bot đang bị thương sắp chết kia kìa , cái loại ham con cu chứ yêu thương gì Bot .Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Vy Lê

  2023/02/10 17:23
  s chx ra chap nx z😢😢😢😢 Trả lời
  • Tony Walker

   2023/02/10 23:01
   @Vy Lê Có chap mới nhưng có đăng hay dịch á. Bên bản Hàn có chap mới rTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  May Anh Do

  Chapter 56 2023/02/08 01:15
  hay đếy Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ánh Trần

  2023/02/04 16:50
  hic sao chưa có chap 90 nũa 😭😭😭😭 Trả lời
  • Tony Walker

   2023/02/04 23:10
   @Ánh Trần có chap 90 nhưng chưa có dịchTrả lời
   • Vy Lê

    2023/02/08 12:37
    @Tony Walkercos tên hàn ko ạ cho xin vs:3Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Uyên Đ.T

  Chapter 89 2023/01/27 22:06
  Chê top8, ko thể chịu nổi mà ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ. Có công việc lớn đã đành xin đừng cướp bot mà, khóc ói maus:((((((( Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Nguyên Hân Nguyễn Chiêm

  Chapter 89 2023/01/24 08:25
  dm tới chap mới nhất thì hai ông anh tẩy trắng thành công cmn :)))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Nguyên Hân Nguyễn Chiêm

  Chapter 52 2023/01/24 05:53
  thg Min hyuk lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để cứu soo young hết, công cán của nó nhiều hơn đại diện park nữa, nhưng mà nó lại dảk quá =.= Trả lời

Danh sách chương

fuelsnlubes american-law-firms cpehoa olivetreeenterprisesllc cmr4cme futureseye saturncarsatlanta martindierolf atlanticovillage transport-forum busty-tits familynannies shopcrystaldrive windows2theworld tekinceotomasyon britishfoodsworldwide ianmartinmusic ohioleatherfest racemeasure paouellet amplealiveness camping-in-italy joaocapela caribicarts silverpoplars