Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Khi đôi chân thôi bước: Chapter 86

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-0 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-1 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-2 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-3 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-4 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-5 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-6 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-7 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-8 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-9 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-10 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-11 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-12 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-13 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-14 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-15 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-16 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-17 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-18 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-19 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-20 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-21 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-22 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-23 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-24 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-25 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-26 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-27 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-28 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-29 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-30 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-31 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-32 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-33 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-34 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-35 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-36 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-37 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-38 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-39 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-40 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-41 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-42 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-43 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-44 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-45 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-46 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-47 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-48 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-49 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-50 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-51 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-52 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-53 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-54 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-55 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-56 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-57 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-58 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-59 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-60 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-61 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-62 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-63 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-64 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-65 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-66 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-67 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-68 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-69 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-70 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-71 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-72 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-73 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-74 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-75 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-76 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-77 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-78 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-79 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-80 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-81 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-82 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-83 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-84 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-85 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-86 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-87 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-88 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-89 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-90 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-91 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-92 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-93 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-94 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-95 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-96 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-97 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-98 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-99 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-100 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-101 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-102 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-103 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-104 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-105 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-106 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-107 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-108 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-109 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-110 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-111 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-112 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-113 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-114 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-115 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-116 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-117 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-118 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-119 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-120 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-121 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-122 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-123 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-124 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-125 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-126 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-127 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-128 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-129 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-130 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-131 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-132 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-133 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-134 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-135 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-136 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-137 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-138 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-139 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-140 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-141 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-142 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-143 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-144 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-145 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-146 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-147 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-148 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-149 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-150 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-151 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-152 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-153 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-154 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-155 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-156 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-157 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-158 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-159 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-160 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-161 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-162 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-163 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-164 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-165 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-166 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-167 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-168 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-169 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-170 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-171 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-172 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-173 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-174 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-175 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-176 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-177 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-178 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-179 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-180 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-181 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-182 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-183 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-184 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-185 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-186 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-187 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-188 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-189 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-190 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-191 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-192 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-193 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-194 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-195 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-196 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-197 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-198 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-199 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-200 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-201 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-202 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-203 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-204 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-205 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-206 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-207 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-208 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-209 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-210 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-211 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-212 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-213 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-214 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-215 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-216 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-217 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-218 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-219 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-220 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-221 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-222 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-223 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-224 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-225 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-226 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-227 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-228 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-229 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-230 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-231 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-232 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-233 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-234
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 97 <Ngang raw> 2023/06/09 15:04
  chồng Minhyuk :(( Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 91 2023/06/02 23:54
  top8 được có cái mã à Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tuyết Bạch

  Chapter 97 <Ngang raw> 2023/06/02 16:10
  Huhu Han Sung cute quãi TTTTTTT Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tudo

  2023/06/01 12:20
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ☠.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ 🥲Trả lời Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Đình Đình

  Chapter 97 <Ngang raw> 2023/06/01 07:09
  rồi nào tg cho bot nhớ lại, chứ lại có biến nữa r 🥺 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 58 2023/05/30 13:35
  wow Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sachori

  Chapter 36 2023/05/29 10:44
  Quào... Cha nội này cũng tâm cơ thật Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Handeptrai

  2023/05/28 00:19
  Đau heart vkl:) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tuyết Bạch

  Chapter 96 2023/05/25 21:07
  Tự dưng thấy Han Sung cũng đẹp trai=)))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Lan anh Nguyễn

  Chapter 96 2023/05/22 23:17
  ông top 8 nết đúm ngộ lun á má cái nết đánh chết cái đẹp đc fan tẩy trắng thành công từ hồi ổng r*ape h t thấy nản nản chê rầu á xin nhận gạch đá =)))))))))) Trả lời
  • Tường vi Vỏ

   2023/05/25 07:54
   @Lan anh Nguyễn sợ bị chửi chứ tôi dell ưa j thk lol đó 😔Trả lời
  • Châu Mai

   2023/05/23 14:10
   @Lan anh Nguyễn đồng quan điểm,đcm tẩy trắng kinh vaxii.Trên mấy cái gr trên fb còn kinh hồn dữ nữaTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Gạo nếp ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

  2023/05/11 12:30
  lúc đầu ko nghĩ mình sẽ đọc bộ này vì đây ko phải là gu cứ nghĩ là ít h nên ko có ý định đọc, xong đùng một cái tò mò đọc chi giờ dính luôn Trả lời
  • Mẫn Nhi Quan

   2023/05/21 23:54
   @Gạo nếp ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ ngộ z sao zời toi cũng z :)))))))Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 4 2023/05/10 23:31
  vẽ màu nữa thì tuỵt Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  vgi

  Phiên ngoại đặc biệt 2023/05/09 19:33
  huheo đáng iu vảiiiiiemo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  DaJi Little

  Chapter 95 2023/05/07 19:39
  Ji Sung của em á fmkrndkednkw emd reknrke mnj Trả lời
  • Trâm Trần

   2023/05/26 22:28
   @DaJi Little 😭Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 12 2023/05/07 12:51
  đuj ngất cmnl Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Kendra

  Chapter 95 2023/05/02 12:50
  Gần 100c rồi vẫn chưa thấy yên bình tí nào=)) T khó chịu với top8 vl. Bệnh hoạn vl, h dính đến cả ma túy. Không ưa nổi Trả lời
  • ebe gấu

   2023/05/07 23:01
   @Kendra top8 là thằng tóc vàng ạ hay ji sung ạTrả lời
   • Trâm Trần

    2023/05/26 17:23
    @ebe gấu tóc vàng bn nhéTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 95 2023/05/02 10:08
  đọc xong thấy chưa đc yên bình mấy giây là liền bất ổn ngay:) làm tôi cứ hoản loạn con tim mãi Trả lời
  • con cá lazy:)

   2023/05/02 10:10
   @mỗi lần đọc 1 chap là cái mặt tôi còn căng như dây đàn ấy:))Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hoàng Phi Đỗ Thị

  Chapter 80 2023/04/29 11:05
  vài bạn bình ngộ ghê thể ngta giang hồ,ông trùm xã hội đen này kia mà cứ bảo nhẹ nhàng tìm cảm lạy ạ,đọc thì xem cái thể loại j rồi hẳn nói ko hợp gu thì tìm cái gu của mấy bạn mà đọc:) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 56 2023/04/29 10:42
  tội Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ngọc Vân An Lê

  Chapter 60 2023/04/27 21:31
  tui thích tình cảm hơn cơ ,hở ra cái đ* hở ra cá đ*😣 Trả lời
  • Phạm Hiền

   2023/06/02 22:13
   Đi mà xem manhua điTrả lời
  • Tường vi Vỏ

   2023/05/25 07:56
   @Ngọc Vân An Lê coi se,x điTrả lời

Danh sách chương

fuelsnlubes american-law-firms cpehoa olivetreeenterprisesllc cmr4cme futureseye saturncarsatlanta martindierolf atlanticovillage transport-forum busty-tits familynannies shopcrystaldrive windows2theworld tekinceotomasyon britishfoodsworldwide ianmartinmusic ohioleatherfest racemeasure paouellet amplealiveness camping-in-italy joaocapela caribicarts silverpoplars