Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Khi đôi chân thôi bước: Chapter 76

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-0 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-1 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-2 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-3 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-4 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-5 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-6 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-7 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-8 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-9 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-10 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-11 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-12 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-13 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-14 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-15 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-16 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-17 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-18 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-19 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-20 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-21 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-22 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-23 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-24 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-25 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-26 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-27 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-28 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-29 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-30 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-31 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-32 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-33 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-34 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-35 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-36 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-37 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-38 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-39 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-40 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-41 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-42 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-43 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-44 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-45 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-46 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-47 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-48 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-49 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-50 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-51 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-52 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-53 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-54 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-55 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-56 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-57 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-58 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-59 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-60 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-61 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-62 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-63 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-64 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-65 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-66 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-67 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-68 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-69 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-70 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-71 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-72 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-73 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-74 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-75 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-76 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-77 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-78 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-79 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-80 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-81 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-82 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-83 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-84 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-85 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-86 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-87 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-88 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-89 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-90 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-91 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-92 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-93 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-94 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-95 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-96 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-97 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-98 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-99 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-100 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-101 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-102 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-103 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-104 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-105 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-106 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-107 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-108 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-109 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-110 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-111 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-112 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-113 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-114 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-115 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-116 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-117 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-118 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-119 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-120 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-121 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-122 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-123 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-124 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-125 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-126 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-127 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-128 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-129 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-130 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-131 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-132 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-133 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-134 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-135 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-136 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-137 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-138 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-139 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-140 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-141 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-142 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-143 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-144 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-145 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-146 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-147 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-148 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-149 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-150 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-151 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-152 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-153 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-154 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-155 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-156 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-157 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-158 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-159 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-160 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-161 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-162 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-163 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-164 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-165 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-166 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-167 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-168 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-169 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-170 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-171 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-172 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-173 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-174 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-175 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-176 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-177 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-178 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-179 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-180 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-181 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-182 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-183 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-184 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-185 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-186 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-187 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-188 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-189 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-190 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-191 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-192 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-193 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-194 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-195 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-196 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-197 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-198 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-199 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-200 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-201 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-202 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-203 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-204 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-205 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-206 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-207 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-208 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-209 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-210 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-211 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-212 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-213 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-214 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-215 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-216 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-217 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-218 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-219 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-220 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-221 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-222 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-223 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-224 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-225 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-226 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-227 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-228 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-229 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-230 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-231 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-232 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-233 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-234 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-235 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-236 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-237 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-238 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-239 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-240 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-241 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-242 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-243 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-244 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-245 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-246 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-247 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-248 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-249 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-250 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-251 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-252 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-253 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-254 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-255 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-256 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-257 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-258 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-259 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-260 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-261 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-262 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-263 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-264 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-265 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-266 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-267 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-268 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-269 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-270 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-271 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-272 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-273 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-274 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-275 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-276 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-277 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-278 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-279 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-280 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-281 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-282 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-283 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-284 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-285 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-286 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-287 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 76-288
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 97 <Ngang raw> 2023/06/09 15:04
  chồng Minhyuk :(( Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 91 2023/06/02 23:54
  top8 được có cái mã à Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tuyết Bạch

  Chapter 97 <Ngang raw> 2023/06/02 16:10
  Huhu Han Sung cute quãi TTTTTTT Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tudo

  2023/06/01 12:20
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ☠.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ 🥲Trả lời Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Đình Đình

  Chapter 97 <Ngang raw> 2023/06/01 07:09
  rồi nào tg cho bot nhớ lại, chứ lại có biến nữa r 🥺 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 58 2023/05/30 13:35
  wow Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sachori

  Chapter 36 2023/05/29 10:44
  Quào... Cha nội này cũng tâm cơ thật Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Handeptrai

  2023/05/28 00:19
  Đau heart vkl:) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tuyết Bạch

  Chapter 96 2023/05/25 21:07
  Tự dưng thấy Han Sung cũng đẹp trai=)))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Lan anh Nguyễn

  Chapter 96 2023/05/22 23:17
  ông top 8 nết đúm ngộ lun á má cái nết đánh chết cái đẹp đc fan tẩy trắng thành công từ hồi ổng r*ape h t thấy nản nản chê rầu á xin nhận gạch đá =)))))))))) Trả lời
  • Tường vi Vỏ

   2023/05/25 07:54
   @Lan anh Nguyễn sợ bị chửi chứ tôi dell ưa j thk lol đó 😔Trả lời
  • Châu Mai

   2023/05/23 14:10
   @Lan anh Nguyễn đồng quan điểm,đcm tẩy trắng kinh vaxii.Trên mấy cái gr trên fb còn kinh hồn dữ nữaTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Gạo nếp ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

  2023/05/11 12:30
  lúc đầu ko nghĩ mình sẽ đọc bộ này vì đây ko phải là gu cứ nghĩ là ít h nên ko có ý định đọc, xong đùng một cái tò mò đọc chi giờ dính luôn Trả lời
  • Mẫn Nhi Quan

   2023/05/21 23:54
   @Gạo nếp ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ ngộ z sao zời toi cũng z :)))))))Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 4 2023/05/10 23:31
  vẽ màu nữa thì tuỵt Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  vgi

  Phiên ngoại đặc biệt 2023/05/09 19:33
  huheo đáng iu vảiiiiiemo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  DaJi Little

  Chapter 95 2023/05/07 19:39
  Ji Sung của em á fmkrndkednkw emd reknrke mnj Trả lời
  • Trâm Trần

   2023/05/26 22:28
   @DaJi Little 😭Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 12 2023/05/07 12:51
  đuj ngất cmnl Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Kendra

  Chapter 95 2023/05/02 12:50
  Gần 100c rồi vẫn chưa thấy yên bình tí nào=)) T khó chịu với top8 vl. Bệnh hoạn vl, h dính đến cả ma túy. Không ưa nổi Trả lời
  • ebe gấu

   2023/05/07 23:01
   @Kendra top8 là thằng tóc vàng ạ hay ji sung ạTrả lời
   • Trâm Trần

    2023/05/26 17:23
    @ebe gấu tóc vàng bn nhéTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 95 2023/05/02 10:08
  đọc xong thấy chưa đc yên bình mấy giây là liền bất ổn ngay:) làm tôi cứ hoản loạn con tim mãi Trả lời
  • con cá lazy:)

   2023/05/02 10:10
   @mỗi lần đọc 1 chap là cái mặt tôi còn căng như dây đàn ấy:))Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hoàng Phi Đỗ Thị

  Chapter 80 2023/04/29 11:05
  vài bạn bình ngộ ghê thể ngta giang hồ,ông trùm xã hội đen này kia mà cứ bảo nhẹ nhàng tìm cảm lạy ạ,đọc thì xem cái thể loại j rồi hẳn nói ko hợp gu thì tìm cái gu của mấy bạn mà đọc:) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 56 2023/04/29 10:42
  tội Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ngọc Vân An Lê

  Chapter 60 2023/04/27 21:31
  tui thích tình cảm hơn cơ ,hở ra cái đ* hở ra cá đ*😣 Trả lời
  • Phạm Hiền

   2023/06/02 22:13
   Đi mà xem manhua điTrả lời
  • Tường vi Vỏ

   2023/05/25 07:56
   @Ngọc Vân An Lê coi se,x điTrả lời

Danh sách chương

fuelsnlubes american-law-firms cpehoa olivetreeenterprisesllc cmr4cme futureseye saturncarsatlanta martindierolf atlanticovillage transport-forum busty-tits familynannies shopcrystaldrive windows2theworld tekinceotomasyon britishfoodsworldwide ianmartinmusic ohioleatherfest racemeasure paouellet amplealiveness camping-in-italy joaocapela caribicarts silverpoplars