Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Công tắc sinh tử: Chapter 22

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Công tắc sinh tử-Chapter 22-0 Công tắc sinh tử-Chapter 22-1 Công tắc sinh tử-Chapter 22-2 Công tắc sinh tử-Chapter 22-3 Công tắc sinh tử-Chapter 22-4 Công tắc sinh tử-Chapter 22-5 Công tắc sinh tử-Chapter 22-6 Công tắc sinh tử-Chapter 22-7 Công tắc sinh tử-Chapter 22-8 Công tắc sinh tử-Chapter 22-9 Công tắc sinh tử-Chapter 22-10 Công tắc sinh tử-Chapter 22-11 Công tắc sinh tử-Chapter 22-12 Công tắc sinh tử-Chapter 22-13 Công tắc sinh tử-Chapter 22-14 Công tắc sinh tử-Chapter 22-15 Công tắc sinh tử-Chapter 22-16 Công tắc sinh tử-Chapter 22-17 Công tắc sinh tử-Chapter 22-18 Công tắc sinh tử-Chapter 22-19 Công tắc sinh tử-Chapter 22-20 Công tắc sinh tử-Chapter 22-21 Công tắc sinh tử-Chapter 22-22 Công tắc sinh tử-Chapter 22-23 Công tắc sinh tử-Chapter 22-24 Công tắc sinh tử-Chapter 22-25 Công tắc sinh tử-Chapter 22-26 Công tắc sinh tử-Chapter 22-27 Công tắc sinh tử-Chapter 22-28 Công tắc sinh tử-Chapter 22-29 Công tắc sinh tử-Chapter 22-30 Công tắc sinh tử-Chapter 22-31 Công tắc sinh tử-Chapter 22-32 Công tắc sinh tử-Chapter 22-33 Công tắc sinh tử-Chapter 22-34 Công tắc sinh tử-Chapter 22-35 Công tắc sinh tử-Chapter 22-36 Công tắc sinh tử-Chapter 22-37 Công tắc sinh tử-Chapter 22-38 Công tắc sinh tử-Chapter 22-39 Công tắc sinh tử-Chapter 22-40 Công tắc sinh tử-Chapter 22-41 Công tắc sinh tử-Chapter 22-42 Công tắc sinh tử-Chapter 22-43 Công tắc sinh tử-Chapter 22-44 Công tắc sinh tử-Chapter 22-45 Công tắc sinh tử-Chapter 22-46 Công tắc sinh tử-Chapter 22-47 Công tắc sinh tử-Chapter 22-48 Công tắc sinh tử-Chapter 22-49 Công tắc sinh tử-Chapter 22-50 Công tắc sinh tử-Chapter 22-51 Công tắc sinh tử-Chapter 22-52 Công tắc sinh tử-Chapter 22-53 Công tắc sinh tử-Chapter 22-54 Công tắc sinh tử-Chapter 22-55 Công tắc sinh tử-Chapter 22-56 Công tắc sinh tử-Chapter 22-57 Công tắc sinh tử-Chapter 22-58 Công tắc sinh tử-Chapter 22-59 Công tắc sinh tử-Chapter 22-60 Công tắc sinh tử-Chapter 22-61 Công tắc sinh tử-Chapter 22-62 Công tắc sinh tử-Chapter 22-63 Công tắc sinh tử-Chapter 22-64 Công tắc sinh tử-Chapter 22-65 Công tắc sinh tử-Chapter 22-66 Công tắc sinh tử-Chapter 22-67 Công tắc sinh tử-Chapter 22-68 Công tắc sinh tử-Chapter 22-69 Công tắc sinh tử-Chapter 22-70 Công tắc sinh tử-Chapter 22-71 Công tắc sinh tử-Chapter 22-72 Công tắc sinh tử-Chapter 22-73 Công tắc sinh tử-Chapter 22-74 Công tắc sinh tử-Chapter 22-75 Công tắc sinh tử-Chapter 22-76 Công tắc sinh tử-Chapter 22-77 Công tắc sinh tử-Chapter 22-78 Công tắc sinh tử-Chapter 22-79 Công tắc sinh tử-Chapter 22-80 Công tắc sinh tử-Chapter 22-81 Công tắc sinh tử-Chapter 22-82 Công tắc sinh tử-Chapter 22-83 Công tắc sinh tử-Chapter 22-84 Công tắc sinh tử-Chapter 22-85 Công tắc sinh tử-Chapter 22-86 Công tắc sinh tử-Chapter 22-87 Công tắc sinh tử-Chapter 22-88 Công tắc sinh tử-Chapter 22-89 Công tắc sinh tử-Chapter 22-90 Công tắc sinh tử-Chapter 22-91 Công tắc sinh tử-Chapter 22-92 Công tắc sinh tử-Chapter 22-93 Công tắc sinh tử-Chapter 22-94 Công tắc sinh tử-Chapter 22-95 Công tắc sinh tử-Chapter 22-96 Công tắc sinh tử-Chapter 22-97 Công tắc sinh tử-Chapter 22-98 Công tắc sinh tử-Chapter 22-99 Công tắc sinh tử-Chapter 22-100 Công tắc sinh tử-Chapter 22-101 Công tắc sinh tử-Chapter 22-102 Công tắc sinh tử-Chapter 22-103 Công tắc sinh tử-Chapter 22-104 Công tắc sinh tử-Chapter 22-105 Công tắc sinh tử-Chapter 22-106 Công tắc sinh tử-Chapter 22-107 Công tắc sinh tử-Chapter 22-108 Công tắc sinh tử-Chapter 22-109 Công tắc sinh tử-Chapter 22-110 Công tắc sinh tử-Chapter 22-111 Công tắc sinh tử-Chapter 22-112 Công tắc sinh tử-Chapter 22-113 Công tắc sinh tử-Chapter 22-114 Công tắc sinh tử-Chapter 22-115 Công tắc sinh tử-Chapter 22-116 Công tắc sinh tử-Chapter 22-117 Công tắc sinh tử-Chapter 22-118 Công tắc sinh tử-Chapter 22-119 Công tắc sinh tử-Chapter 22-120 Công tắc sinh tử-Chapter 22-121 Công tắc sinh tử-Chapter 22-122 Công tắc sinh tử-Chapter 22-123 Công tắc sinh tử-Chapter 22-124 Công tắc sinh tử-Chapter 22-125 Công tắc sinh tử-Chapter 22-126 Công tắc sinh tử-Chapter 22-127 Công tắc sinh tử-Chapter 22-128 Công tắc sinh tử-Chapter 22-129 Công tắc sinh tử-Chapter 22-130 Công tắc sinh tử-Chapter 22-131 Công tắc sinh tử-Chapter 22-132 Công tắc sinh tử-Chapter 22-133 Công tắc sinh tử-Chapter 22-134 Công tắc sinh tử-Chapter 22-135 Công tắc sinh tử-Chapter 22-136 Công tắc sinh tử-Chapter 22-137 Công tắc sinh tử-Chapter 22-138 Công tắc sinh tử-Chapter 22-139 Công tắc sinh tử-Chapter 22-140 Công tắc sinh tử-Chapter 22-141 Công tắc sinh tử-Chapter 22-142 Công tắc sinh tử-Chapter 22-143 Công tắc sinh tử-Chapter 22-144 Công tắc sinh tử-Chapter 22-145 Công tắc sinh tử-Chapter 22-146 Công tắc sinh tử-Chapter 22-147 Công tắc sinh tử-Chapter 22-148 Công tắc sinh tử-Chapter 22-149 Công tắc sinh tử-Chapter 22-150 Công tắc sinh tử-Chapter 22-151 Công tắc sinh tử-Chapter 22-152 Công tắc sinh tử-Chapter 22-153 Công tắc sinh tử-Chapter 22-154 Công tắc sinh tử-Chapter 22-155 Công tắc sinh tử-Chapter 22-156 Công tắc sinh tử-Chapter 22-157 Công tắc sinh tử-Chapter 22-158 Công tắc sinh tử-Chapter 22-159 Công tắc sinh tử-Chapter 22-160 Công tắc sinh tử-Chapter 22-161 Công tắc sinh tử-Chapter 22-162 Công tắc sinh tử-Chapter 22-163 Công tắc sinh tử-Chapter 22-164 Công tắc sinh tử-Chapter 22-165 Công tắc sinh tử-Chapter 22-166 Công tắc sinh tử-Chapter 22-167 Công tắc sinh tử-Chapter 22-168 Công tắc sinh tử-Chapter 22-169 Công tắc sinh tử-Chapter 22-170 Công tắc sinh tử-Chapter 22-171 Công tắc sinh tử-Chapter 22-172 Công tắc sinh tử-Chapter 22-173 Công tắc sinh tử-Chapter 22-174 Công tắc sinh tử-Chapter 22-175 Công tắc sinh tử-Chapter 22-176 Công tắc sinh tử-Chapter 22-177 Công tắc sinh tử-Chapter 22-178 Công tắc sinh tử-Chapter 22-179 Công tắc sinh tử-Chapter 22-180 Công tắc sinh tử-Chapter 22-181 Công tắc sinh tử-Chapter 22-182 Công tắc sinh tử-Chapter 22-183 Công tắc sinh tử-Chapter 22-184 Công tắc sinh tử-Chapter 22-185 Công tắc sinh tử-Chapter 22-186 Công tắc sinh tử-Chapter 22-187 Công tắc sinh tử-Chapter 22-188 Công tắc sinh tử-Chapter 22-189 Công tắc sinh tử-Chapter 22-190 Công tắc sinh tử-Chapter 22-191 Công tắc sinh tử-Chapter 22-192 Công tắc sinh tử-Chapter 22-193 Công tắc sinh tử-Chapter 22-194 Công tắc sinh tử-Chapter 22-195 Công tắc sinh tử-Chapter 22-196 Công tắc sinh tử-Chapter 22-197 Công tắc sinh tử-Chapter 22-198 Công tắc sinh tử-Chapter 22-199 Công tắc sinh tử-Chapter 22-200 Công tắc sinh tử-Chapter 22-201 Công tắc sinh tử-Chapter 22-202 Công tắc sinh tử-Chapter 22-203 Công tắc sinh tử-Chapter 22-204 Công tắc sinh tử-Chapter 22-205 Công tắc sinh tử-Chapter 22-206 Công tắc sinh tử-Chapter 22-207 Công tắc sinh tử-Chapter 22-208 Công tắc sinh tử-Chapter 22-209 Công tắc sinh tử-Chapter 22-210 Công tắc sinh tử-Chapter 22-211 Công tắc sinh tử-Chapter 22-212 Công tắc sinh tử-Chapter 22-213 Công tắc sinh tử-Chapter 22-214 Công tắc sinh tử-Chapter 22-215 Công tắc sinh tử-Chapter 22-216 Công tắc sinh tử-Chapter 22-217 Công tắc sinh tử-Chapter 22-218 Công tắc sinh tử-Chapter 22-219 Công tắc sinh tử-Chapter 22-220 Công tắc sinh tử-Chapter 22-221 Công tắc sinh tử-Chapter 22-222 Công tắc sinh tử-Chapter 22-223 Công tắc sinh tử-Chapter 22-224 Công tắc sinh tử-Chapter 22-225 Công tắc sinh tử-Chapter 22-226 Công tắc sinh tử-Chapter 22-227 Công tắc sinh tử-Chapter 22-228 Công tắc sinh tử-Chapter 22-229 Công tắc sinh tử-Chapter 22-230 Công tắc sinh tử-Chapter 22-231 Công tắc sinh tử-Chapter 22-232 Công tắc sinh tử-Chapter 22-233 Công tắc sinh tử-Chapter 22-234 Công tắc sinh tử-Chapter 22-235 Công tắc sinh tử-Chapter 22-236 Công tắc sinh tử-Chapter 22-237 Công tắc sinh tử-Chapter 22-238 Công tắc sinh tử-Chapter 22-239 Công tắc sinh tử-Chapter 22-240 Công tắc sinh tử-Chapter 22-241 Công tắc sinh tử-Chapter 22-242 Công tắc sinh tử-Chapter 22-243 Công tắc sinh tử-Chapter 22-244 Công tắc sinh tử-Chapter 22-245 Công tắc sinh tử-Chapter 22-246 Công tắc sinh tử-Chapter 22-247 Công tắc sinh tử-Chapter 22-248 Công tắc sinh tử-Chapter 22-249 Công tắc sinh tử-Chapter 22-250 Công tắc sinh tử-Chapter 22-251 Công tắc sinh tử-Chapter 22-252 Công tắc sinh tử-Chapter 22-253 Công tắc sinh tử-Chapter 22-254 Công tắc sinh tử-Chapter 22-255 Công tắc sinh tử-Chapter 22-256 Công tắc sinh tử-Chapter 22-257 Công tắc sinh tử-Chapter 22-258
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  En Ru

  Chapter 29 2023/06/03 21:42
  emo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 29 2023/06/03 08:43
  😘😘 Trả lời
  • NHi Nguyễn

   2023/06/09 08:41
   @ mày là đứa đi bình luận trù cha mẹ ngta đúng ko tao gặp mày hơi bj nhiều r đóTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 28 2023/05/28 23:20
  "Nếu cậu hôn tôi mỗi khi tôi trả lời một câu hỏi" ddujma 😭😭 sơ hở là lại đi tán tỉnh hậu bối 😤😤🥵. Aisshsh, cht tiet tht chu 😠 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Jade

  Chapter 27 2023/05/19 11:48
  mà thằng này nói cũng có phần đúng. Trong tình cảnh như thế thì nói đạo lý chẳng giải quyết được gì cả, hơn nữa mấy bộ truyện thể loại này (vài độ mà tôi từng đọc) thì mấy đứa nói đạo lý thường chết sớm thập trí còn luyên lụy đến mấy đứa khác rồi cốt truyện cứ thế mà kéo dài vòng vo mãi (tôi ko có ý nói gì bot đâu) Trả lời
  • Míu

   2023/05/29 11:05
   @Jade ừm maybe nói đạo lý hay chết sớm nên cái thằng áp dụng game sinh tồn để dạy bảo ng khác mới càng ngu ngốc và hèn hạ đó. Giết người để sống chứ ko phải sống để giết ng, hai cái này hoàn toàn khác nhau nhaTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Cẩm Vân

  Chapter 27 2023/05/19 02:53
  ultr đợi chap mới dài cả cổ!!! cám ơn nhà dịch nhiều nha! 🥰 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 27 2023/05/18 20:24
  sủa thêm câu nữa là bị ăn đấm của tiền bối nha cha nội 😍 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  2023/05/18 15:55
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ch*ttrong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
  • Mai 8/10 Ltx

   2023/06/01 14:30
   @z hẻ ,ý m sorry là xog r hả con ml,suốt ngày sủa bậy bạ là giỏi, ko làm đc c.c j cho đời ,tối ngày hở cl ra là cào phím trù cha trù mẹ ngta , sợ clq j mà copy quài , gòi t nói lun mấy đứa tạo ra mấy cái comment này,bộ bây ko có cha mẹ ròi ghen ăn ở lắm hay j ,sốg sao để đức cho con cháu sau này vs , chứ ko nghiệp quật xe container cán lòi phèo ,lòi ruột,văg cái não súc v*t ,dòg cái thứ matdayTrả lời
  • 12 N.N.N,

   2023/05/18 17:38
   Nếu bạn đọc được dòng này, điều trên sẽ bị hoá giải🪄 và gia đình bạn sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ, gặp thật nhiều may mắn trong năm nay cùng những năm tới🍀☘💐Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 26 2023/04/29 18:55
  huhu ra chap lau qua Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tran Phuong

  Chapter 26 2023/04/29 09:40
  tr oi bộ này siu hợp gu tui lun á hsy vch Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 26 2023/04/28 20:12
  bộ này hay vãi lồhn luôn mà ít view qua 😢 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 26 2023/04/28 20:11
  hhhuhu, mê hai vk ck nhà này chết mất thôi 😭😭😭😭 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 25 2023/04/20 08:04
  chụt chụt 😘🤩 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 25 2023/04/19 20:38
  🤤 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Bha-7bi của các anh chồng

  Chapter 25 2023/04/19 20:35
  nay sinh nhật Ho Huyn phải k các nàng!!emo Trả lời
  • Nguyen Mai Thu

   2023/05/19 19:22
   @Bha-7bi của các anh chồngTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hana

  Chapter 24 2023/04/19 03:17
  uiiii thích mấy bộ trọng sinh về quá khứ mà dạng BL ghê, hay xỉu Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Pikachu hỏny

  Chapter 24 2023/04/10 23:13
  và chap sau họ đọo nhau rất nhiều. Hết truyện Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 24 2023/04/09 19:29
  chán thằng ck ghê 😒 vk đang bị bệnh mà cũng đi nứng cho được 😤😤 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 24 2023/04/09 17:51
  đang hay mừ:((( Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Pikachu hỏny

  Chapter 21 2023/03/17 13:30
  tràu au hỏny qué ỤmỤ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 21 2023/03/11 08:08
  thehee cutiesstt ! ! ! Trả lời

Danh sách chương

fuelsnlubes american-law-firms cpehoa olivetreeenterprisesllc cmr4cme futureseye saturncarsatlanta martindierolf atlanticovillage transport-forum busty-tits familynannies shopcrystaldrive windows2theworld tekinceotomasyon britishfoodsworldwide ianmartinmusic ohioleatherfest racemeasure paouellet amplealiveness camping-in-italy joaocapela caribicarts silverpoplars