Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Chàng dâu nhà họ Kang: Chapter 34

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-0 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-1 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-2 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-3 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-4 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-5 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-6 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-7 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-8 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-9 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-10 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-11 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-12 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-13 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-14 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-15 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-16 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-17 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-18 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-19 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-20 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-21 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-22 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-23 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-24 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-25 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-26 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-27 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-28 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-29 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-30 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-31 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-32 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-33 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-34 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-35 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-36 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-37 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-38 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-39 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-40 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-41 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-42 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-43 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-44 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-45 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-46 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-47 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-48 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-49 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-50 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-51 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-52 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-53 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-54 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-55 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-56 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-57 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-58 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-59 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-60 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-61 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-62 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-63 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-64 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-65 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-66 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-67 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-68 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-69 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-70 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-71 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-72 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-73 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-74 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-75 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-76 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-77 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-78 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-79 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-80 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-81 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-82 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-83 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-84 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-85 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-86 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-87 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-88 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-89 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-90 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-91 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-92 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-93 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-94 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-95 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-96 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-97 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-98 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-99 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-100 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-101 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-102 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-103 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-104 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-105 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-106 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-107 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-108 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-109 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-110 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-111 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-112 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-113 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-114 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-115 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-116 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-117 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-118 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-119 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-120 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-121 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-122 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-123 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-124 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-125 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-126 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-127 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-128 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-129 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-130 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-131 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-132 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-133 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-134 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-135 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-136 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-137 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-138 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-139 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-140 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-141 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-142 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-143 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-144 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-145 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-146 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-147 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-148 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-149 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-150 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-151 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-152 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-153 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-154 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-155 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-156 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-157 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-158 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-159 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-160 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-161 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-162 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-163 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-164 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-165 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-166 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-167 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-168 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-169 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-170 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-171 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-172 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-173 Chàng dâu nhà họ Kang-Chapter 34-174
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  han ri (hannn)

  Chapter 38 <ngang raw> 2023/03/27 14:52
  đọc xong chap này tui drop luôn hong nuổi nổi =)))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  bủh

  2023/03/21 20:42
  thực ra ban đầu tui ko đọc htag cứ nghĩ là 1x1 nên thành ra biết 3p cũng hơi bất ngờ:))) nhưng ko sao con người ăn tạp này có thể chơi tất cả=}} Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  cuồng bot

  Chapter 37 2023/03/20 01:08
  vl ông già chửi bé nhà t đồng tính bẩn thỉu clm mong bé đừng chơi giỡn nữa mau rời khỏi cái nhà họ Kang đi trời ạ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  yenica175

  2023/03/19 21:34
  ghê à nha Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Đào Na

  Chapter 20 2023/03/18 14:38
  emoý tưởng quá tuyệt dời Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Đào Na

  Chapter 8 2023/03/18 13:31
  emo1 cú quê nha ông già Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  anh tran

  Chapter 33 2023/03/12 12:51
  art bây giờ xấu hơn mấy chap đầu chán ghê Trả lời
  • BoZhan

   2023/03/17 09:06
   @anh tran đúng rồi, t cứ nghĩ từ từ sẽ đẹp lại nhưng có vẻ là hong, hơi uổng xíTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  anh tran

  Chapter 33 2023/03/12 12:51
  art bây giờ xấu hơn mấy chap đầu chán ghê Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Bu

  Chapter 36 2023/03/04 12:02
  bộ này thú vị ở chỗ top 1 lừa tềnh bot nên bot ăn ở với top 2 1 cách ép buộc xong top 1 quay về nên chắc chắn bot phải trả vỗn lẫn lãi cho 2 cha con top 🤣🤣 dừa l quá , chơi mạnh lên bot oi , chứ nữa cái thanh xuân bị 2 cha con này bê dô đấu đá nhau ta nói vừa mệt vừa lãng phí tềnh yêu công sức 🥹 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sadako

  Chapter 36 2023/03/04 02:51
  thôi mấy má sợ 3p cứ auto drop chứ khỏi cần thông báo trên này cũng đc 😄. tụi t chỉ cần cái thông báo khi nào H 3p xuất hiện àh kkk Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Rier Rei

  Chapter 35 2023/03/03 23:55
  ủa nhiều bà bị kì cục hả=))))) bìa truyện từ đầu đã xác định là 3P rồi xong giờ bày đặt drop r nghỉ ngủng các kiểu? thì cứ nghỉ thui=)))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  pox N

  Chapter 36 2023/03/03 21:17
  thôi thôi thôi thôi tr ơi cú tui cú tui 3p cmnr nghỉ chơi 💩 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Jeikayy Oh

  Chapter 36 2023/03/02 21:32
  không biết có ai để ý không nhưng hình như đổi nét r hay sao ấy trông không trau chuốt như tháng trước Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Độc thân cẩu

  2023/02/07 18:20
  Tui duyệt tiểu thuyết rồi, 3p nhé 😅 Trả lời
  • diahannie

   2023/02/12 19:20
   @Độc thân cẩu Bà đọc tiểu thuyết ở đâu dạ chỉ tui với 🥺Trả lời
   • Độc thân cẩu

    2023/02/15 00:01
    @ tớ đọc bản trung convert trên koanchay. Khó đọc lắm nhưng hiểu nội dung đại kháiTrả lời
    • Aki chan

     2023/03/02 23:39
     @Độc thân cẩu tìm thấy rồi, công nhận khó đọc thậtTrả lời
    • Aki chan

     2023/03/02 23:28
     @Độc thân cẩu mình cũng đọc trên koanchay nè, tên truyện giống vầy luôn hả bn?Trả lời
  • nikolailin0812

   2023/02/09 19:45
   @Độc thân cẩu cho m xin tên tiểu thuyết vs link đọc với ạ -.-Trả lời
  • Dino 03 (BigDick)

   2023/02/09 01:19
   @Độc thân cẩu thâth à bro. đọc ở đâu đấy tui xin link vsTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Pham Thao

  2023/02/05 18:15
  mà nếu ông bố làm bot cũng ngon ấy. mông ông căng tròn luôn. nhìn mlemmm Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Pham Thao

  2023/02/05 18:13
  hãy cho tui biết thằng báo với bé không lật kèo đi. chứ tui chỉ thích nhất thụ đa công thôi. k thấy vừa top vừa bot gì đâu🙏🙏🙏 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Minh Đây

  Chapter 34 2023/02/05 12:58
  bot mà quay lại vs tk này thì drop truyện mẹ luôn Trả lời
  • anavt23

   2023/02/09 21:54
   @Minh Đây : vậy drop ngay từ giờ đi vì truyện này nó là 3P, 2 top 1 bot :)))Trả lời
  • EmvilB

   2023/02/05 15:40
   @Minh Đây,yep, đọc đến tận đây r mà quay lại hoặc có 3p thì bỏ truyện luônTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Trang Thuy

  Chapter 34 2023/02/05 12:54
  làm tui tưởng bot muốn lật kèo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Đặng Thị Gầy

  Chapter 34 2023/02/05 10:38
  s cứ dây dưa vs tk l này v Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Jack Kim

  Chapter 34 2023/02/05 09:50
  tui hiểu câu: " Từ bây giờ tôi ở trên".... có nghĩa là anh bé "nằm trên" cơ :"''''''' Trả lời

Danh sách chương

fuelsnlubes american-law-firms cpehoa olivetreeenterprisesllc cmr4cme futureseye saturncarsatlanta martindierolf atlanticovillage transport-forum busty-tits familynannies shopcrystaldrive windows2theworld tekinceotomasyon britishfoodsworldwide ianmartinmusic ohioleatherfest racemeasure paouellet amplealiveness camping-in-italy joaocapela caribicarts silverpoplars